Menu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH BẮC MIỀN TRUNG

Sơ đồ tổ chức

Công ty Cổ phần Đất Xanh Bắc Miền Trung với bộ máy điều hành chuyên nghiệp từng bộ phận

 

Hội Đồng Quản Trị

Tổng Giám Đốc

Khối Kinh Doanh - Tiếp Thị

Phòng
Marketing

Phòng
Kinh doanh

Phòng
KD Trụ sở

Phòng
KD Phía Nam

Phòng
KD Tây Bắc

Khối Vận Hành

Phòng
HCNS

Phòng
TCKT

Khối Đầu Tư - Pháp Lý Dự Án

Phòng
Đầu tư

Phòng
Khai thác dự án