Menu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH BẮC MIỀN TRUNG

Hệ thống tôn chỉ

Tầm nhìn / Vision

Trở thành công ty kinh doanh dịch vụ Bất động sản chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu khu vực Bắc Miền Trung cũng như cả nước.

To be a leading professional & trustworthy real estate services corporation in Northern Central region also Vietnam.

 

Sứ mệnh / Mission

Cung cấp sản phẩm dịch vụ ưu việt, nâng cao giá trị cuộc sống.

Providing the preeminent products & services, enhance the value of life.

 

Giá trị cốt lõi / Core values

  • Khát vọng / Aspiration

  • Chuyên nghiệp / Professional

  • Chính trực / Integrity

  • Nhân văn / Humantly